START
 Protokoll från Mörtströmmens fiskevårdsområdesförening
                 årsstämma den 14 febr. 2015
 
§1 Ordförande Åke Karlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2 Till att leda dagens förhandlingar valdes Åke Karlsson.

§3 Som sekreterare valdes Kristina Ling.

§4 Till att justera dagens protokoll valdes Håkan Mattisson och Paul Martinsson.

§5 Närvarande vid mötet var:
Åke Karlsson och Ann-Charlotte Nilsson
Bruno och Marianne Grudd
Håkan Mattisson och Sofie Joelsson
Frank Larsson
Hans och Birgitta Pettersson
Kerstin Jönsson
Paul Martinsson och Jenny Svensson
Erik och Kerstin Olofsson
Erik Erlandsson-Hammargren
Margot Dahl
Birgitta Håkansson
Gunnar och Ingrid Carlsson
Bo och Gabby Wessman
Gunnar och Kristina Ling
 
§6  Dagordningen godkändes.

§7  Mötet enades om att kallelsen skett stadgeenligt. Man beslöt trots detta att man fortsättningsvis skall skicka ut kallelse med mottagarbevis så att man vet att alla har fått densamme.

§8  Ordförande redogjorde för verksamhetsberättelsen och denna godkändes och lades till handlingarna.

§9  Håkan Mattisson läste upp revisionsberättelsen som också godkändes.

§10 Mötet enades om ansvarsfrihet för styrelsen.

§11 Man enades om oförändrad ersättning till styrelsen d.v.s. 990 kr/år för ordförande och kassör samt 500 kr/år till sekreteraren.

§12 Åke Karlsson valdes till ordförande för ett år.

§13 Till styrelseledamöter för två år valdes Bruno Grudd och Hans Pettersson.

§14 Till styrelsesuppleanter på ett år valdes Arne Larsson, Lars Fredriksson och Erik Olofsson.

§15 Till revisorer valdes Eskil Stigsson och Håkan Mattisson.

§16 Till revisorsuppleant valdes Anders Johansson.

§17  Mötet valde sittande Paul Martinsson och Frank Larsson till valberedning.

§18  Inga motioner hade kommit in före årsmötet.

§19  Det fanns inga framställningar från styrelsen.

§20  Under det kommande året kommer man att koncentrera sig på att färdigställa åtgärderna för målarmusslans återkomst. Det kommer även att göras en spång norr om Björstorps kvarn. Då det gäller utplantering av laxöring så har man inte riktigt bestämt om det kommer att bli någon sådan eller hur mycket som skall sättas ut under 2015.

§21  Troligen finns det inga kräftor i ån men man bestämde att om det skulle ske någon fångst så skulle detta rapporteras till föreningen.

§22  Mötet bestämde att fiskekortsavgiften skulle vara oförändrad för 2015 d.v.s. 800 kr/säsong respektive 400 kr/dag under tiden premiären – 30/9 samt under tiden 1/5 – 30/9 300 kr/säsong och 150 kr/dag. Under föregående års årsmöte framkom viss oro för att fiskekortsförsäljningen skull minska drastiskt på grund av höjningen men enl. ordförande så har inkomsten för försålda fiskekort under 2014 varit ungefär den samma som under tidigare år.

§23  Styrelsen fick i uppdrag att ordna någon form av gemensam aktivitet för medlemmarna. Förslag på aktivitet var bland annat att träffas för en grillkväll vid Mörtströmmens åkrök eller att ev. göra någon form av resa.

§24  Åke föredrog kommande års budget för medlemmarna vilka fastställde densamma med eventuella förändringar.

§25  Under punkten övriga frågor kom frågan upp om det fanns möjlighet för medlemmarna att fiska till exempel sik och gädda under andra tider än vad den officiella tiden för fiskekorten gäller. Stämman bestämde att man skall följa de regler som finns för fiskekorten vilket även följer det stadgar som finns inskrivna för föreningen.
  
§26  Årsmötesprotokollet skall finnas tillgängligt hos ordförande Åke Karlsson senast den 27 februari.

§27  Eftersom inga fler punkter fanns på dagordningen så tackade Åke Karlsson för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
 
Vid pennan dag som ovan
--------------------------------------
Kristina Ling
 
---------------------------------------                      -------------------------------------
Håkan Mattinsson                              Paul Martinsson